• Kiedy decydujemy się na tak poważny krok jak budowa własnego domu musimy pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach. Przede wszystkim o tym, żeby cały proces dobrze rozplanować. Na początek musimy pamiętać o wybraniu odpowiedniej ekipy, która postawi dom w tak zwanym stanie surowym. Jest to proces dość czasochłonny, ale zespół powinien wyrobić się w ciągu około…

  Read more
 • Niestety, jak dotychczas, nie jest dokładnie znany wpływ pola elek­tromagnetycznego na nasz organizm i stąd trudno jednoznacznie określić dopuszczal­ną bezpieczną dla człowieka wartość natę­żenia tego pola. Wiadomo jednak, że jego oddziaływanie powoduje u niektórych osób uczucie rozdrażnienia, bezsenność, kłopo­ty z koncentracją, bóle głowy i nudności. Źródłem pola elektromagnetycznego są nie tylko stacje i linie energetyczne,…

  Read more
 • Przeprowadzam adaptację strychu. Zakres robót obejmuje między in­nymi roboty ciesielskie, związane ze zwiększeniem powierzchni użytkowej. Podczas robót okazało się, że drewnianą konstrukcję da­chu (krokwie, jętki, łaty) w latach siedemdziesiątych pokryto silnie toksycznym środkiem zabezpiecza­jącym – Xylamitem. Czy istnieją środki neutralizujące toksyczność Xylamitu? Czy nabicie folii i płyt gipsowych na krokwie wystarcza­jąco odizoluje pomieszczenie? W latach…

  Read more
 • Tylko duże struktury, spółdzielnie miesz­kaniowe, banki i przedsiębiorstwa budow­lane mogą istotnie wpłynąć na przełamanie obecnego impasu w budownictwie mieszka­niowym. W krajach, w których budownictwo mieszkaniowe nie jest traktowane jedy­nie jako chronicznie nierozwiązywalny problem społeczny, lecz jako zdrowa i prężna dziedzina gospodarki, napędza­jąca w dodatku koniunkturę, zaobserwo­wać można, że znakomita większość przedsiębiorstw budowlanych to małe, często…

  Read more
 • Kredyt hipoteczny nie jest w zasadzie przeznaczony do spłacenia. Nauczyliśmy się, że można uniknąć wywiązywania się z niewygodnych zobowiązań poprzez od­powiednio zorganizowane i nagłośnione akcje protestacyjne. Wielu kredytobior­ców uważa w głębi duszy, że można i za wszelką cenę należy dążyć do umorzenia zaciągniętej wcześniej pożyczki mieszka­niowej, najlepiej środkami pochodzący­mi z budżetu Państwa. Jest to zresztą…

  Read more
 • Trwające od kilku lat głębokie przeobra­żenia krajobrazu gospodarczego naszego kraju nie zaowocowały, jak dotąd, prze­łomem w dziedzinie budownictwa miesz­kaniowego. Oto próba zidentyfikowania niektórych barier z punktu widzenia archi­tekta i dewelopera. Usunięcie przynaj­mniej niektórych z nich nie wymaga wiel­kich nakładów finansowych, a „jedynie” udoskonalenia przepisów prawa oraz przełamania stereotypów myślowych. BARIERA 1. Balast przeszłości. Oto krótki…

  Read more